Játékszabályzat

Játékszabályzat és részvételi feltételek

 

A Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. által a

2021.05.03. és 2021.07.04. közötti időszakra meghirdetett nyereményjáték

 

 

Nyereményjáték szervezője és üzemeltetője: Magyar Posta Életbiztosító Zrt. és Magyar Posta Biztosító Zrt. (továbbiakban: „Szervező”)

 

Nyereményjáték szlogenje: Versenyben az ízek - találjuk meg együtt a siker receptjét!

 

Nyereményjáték időszaka: 2021.05.03. – 2021.07.04.

 

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, postai alkalmazásban lévő személy, aki a fent megjelölt időszakban az alábbiakban részletezett feltételeknek megfelelően www.receptposta.hu weboldalra (továbbiakban: Weboldal) étel receptet és az elkészített ételről fotót tölt fel (továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”). 

 

Egy Játékos maximum 3 receptet tölthet fel a nyereményjáték ideje alatt. Azok a Játékosok, akik több receptet töltenek fel, többszörös (maximum háromszoros) eséllyel vesznek részt a sorsoláson.

 

A feltöltést követően a receptek és a fotók moderálás után, munkanapon 24 órán belül kerülnek ki a galériába.

 

A játékban nem vehetnek részt a Szervező, az Extreme Net Kft. munkatársai, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt közeli hozzátartozóik.

 

Nyereményjátékban való részvétel menete:

Weboldalon receptet feltölteni regisztrációt követően lehet.

1.    A „Feltöltöm a receptem” gombra kattintva, a „Recept hozzávalók” mezőbe be kell írni az ételhez szükséges alapanyagokat és mennyiségeket.

2.    A „Receptleírás” mezőben az elkészítés folyamatát kell feltüntetni.

3.    Ezt követően fel kell tölteni az étel fotóját.

4.    A „Feltöltöm a receptem” gombra kattintásával lezárul a folyamat. 

5.    Sikeres feltöltés esetén a Szervező email-t küld a regisztrációkor megadott email címre.

6.    A recept és az étel fotója moderálást követően lesz látható a galériában.

 

Szabálytalannak minősülnek azok a fotók, amelyek:

  • témája nem egyértelműen a fenti témakörhöz kapcsolódik,
  • sértik a jó ízlést,
  • szexuális tartalmúak,
  • alkohol vagy dohányáru fogyasztását jelenítik meg,
  • politikai vagy egyéb jelképeket/jelzéseket mutatnak be,
  • idegen logót, feliratot tartalmaznak,
  • egyedi módon keretezett, Photoshop programmal vagy más képszerkesztő programmal manipuláltak,
  • fotóbérleti oldalakról letöltöttek,
  • egyéb reklám értékűek.

A fotókon szereplő tartalomért a Játékos, mint regisztrált felhasználó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is ő viseli. Ezért a fotók feltöltésével egyidejűleg a Játékos – jelen szabályzatot elfogadja, egyben elismeri, hogy a fotó(k) szerzői és/vagy közzétételének jogával rendelkezik, továbbá a fotón szereplők engedélyének birtokában van. Mivel a Szervezőnek a nyilatkozat valóságtartalmát ellenőrizni nem áll módjában, így amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a képekkel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség teljes egészében a Játékost terheli.

 

A Szervezőnek jogában áll a játék során feltöltött képek bármelyikét kiválasztani és azt ATL és/vagy BTL felületeken megjeleníteni, melyhez a képet feltöltő Játékos a feltöltéssel egy időben hozzájárul, és egyúttal kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. (a továbbiakban: „Szjt.”) 16 § (4) bekezdésében foglaltak szerint az elkészült mű után díjazásra nem tart igényt.

 

A Játékos a Weboldalra történő feltöltéssel engedélyezi és kifejezetten kijelenti, hogy a feltöltött tartalmakat az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, vagyoni ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a Szervező. A játékszabályzat elfogadásával és a tartalom feltöltésével a Játékos a nyilvánossághoz való közvetítést – jogdíjfizetés nélkül, ingyenesen – engedélyezi, nevének feltüntetését nem kéri.

 

A Játékos a Weboldalra és a kapcsolódó aloldalakra történő bármely tartalom feltöltésével – polgári és büntetőjogi felelőssége tudatában – szavatolja, hogy a Weboldalra feltöltött tartalom, amennyiben az egyben bármilyen módon szellemi alkotásnak minősül – így valamennyi általános polgári jogi, szerzői vagy szomszédos jogi oltalom alá tartozó mű vagy egyéb szellemi alkotás – az ő szellemi tulajdona illetve vagyoni felhasználási jogosultsága megilleti, legalább olyan terjedelemben, hogy ezen jogoknak a Szervező javára való ingyenes átengedésével a Szervezőjogosulttá váljon a feltöltött tartalmaknak felhasználására.

 

A Játékos a tartalmak rendelkezésre bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a Szervezőnek, melynek keretében a Szervező jogosulttá válik a feltöltött tartalom bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli felhasználására, mely felhasználás kiterjed többek között az „Szjt.” 18-29. §-aiban foglalt és a feltöltött tartalom által megjelenített szellemi alkotással kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű rögzítését és számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is –, valamit a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének, átdolgozásának vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is.

 

Felelősség-kizárás

A Szervező kizár mindennemű felelősséget a Játékosok által a Weboldalon közzétett, illetve a Weboldalra feltöltött tartalommal összefüggésben, illetve annak felhasználásával kapcsolatosan.

 

Nyeremények: 

 

5 db 50.000 Ft értékű ajándék, az 5 nyertes az alábbi nyeremények közül választhat 1-1 nyereményt:

·       ZOKURA Z1058 főzőedény készlet, 12db-os

·       BOSCH MUM 4655 konyhai robotgép 

·       TEFAL ZC600138 Ultra Juice Meca gyümölcsprés 

 

A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja, arra az esetre, ha a sorsolás napján a szabályzatban feltüntetett nyeremények a Szervező önhibáján kívül eső okból nem állnak rendelkezésre. A Szervező ez esetben is gondoskodik arról, hogy a szabályzatban feltüntetett nyeremény típusnak megfelelő nyeremények közül tudjon a nyertes választani.

Nyeremények kisorsolása:

2021.07.14-én, 14 órakor a Szervező székházában kerül sor, a 1022 Budapest, Bég. u. 3-5. szám alatti címen.

A sorsoláskor a nyeremények számával megegyező számú tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik kisorsolásuk sorrendjében lép a nyertesek helyébe.

 

Nyertesek értesítése:

A Szervező a nyerteseket a sorsolástól számított 10 napon belül értesíti a nyeremény átvételének időpontjáról és pontos részleteiről a Weboldalon megadott elérhetőségek valamelyikén. 

 

A nyeremények átvételének feltételei:

A Szervező vállalja, hogy a nyeremények átvételére a sorsolástól számított 30 napon belül biztosít lehetőséget.

A nyereményátvétel után, a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő problémákért, esetleges kifogásokért a Szervező nem vállal felelősséget.

A nyeremény készpénzre nem váltható át.

 

Adóterhek: A nyeremények után esedékes adóterheket a Szervező viseli.

 

A Szervező jogai: amennyiben az akció során bizonyítottan olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely csalásra adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az akciót szüneteltesse vagy törölje. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékból kizárja azt a Résztvevőt, továbbá polgári kártérítési, illetve büntetőeljárást kezdeményezzen azzal a Résztvevővel szemben, aki nem tisztességes úton kíván a játék során előnyhöz jutni. Amennyiben az akció során bármely Résztvevővel kapcsolatban csalás lehetősége vagy ténye merül fel, Szervező fenntartja a jogot, hogy Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a nyereményjátékból, és minden hozzá kötődő kalkulációs számot, a sorsolási listákból töröljön.

A Résztvevők elfogadják, hogy az akcióban való részvétel során a jelen részvételi feltételek és játékszabályban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező az akcióban való részvétel lehetőségét a jelen részvételi feltételek és játékszabály megszegése esetén bármely Résztvevőtől megvonhatja.

 

Általános rendelkezések: A Résztvevők az akcióban való részvétellel együtt jelen játékszabály rendelkezéseit is elfogadják. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

 

A Résztvevők tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adataik kezelését és feldolgozását a Szervező végzi. Az adatkezelés elvi és gyakorlati tudnivalóiról a Szervező weboldalán (www.postabiztosito.hu) az Adatkezelés címszó alatt az alábbi linkre kattintva: https://www.postabiztosito.hu/Adatkezeles.aspx olvashat.

 

A Szervező a Játékosok által önkéntesen tudomására hozott adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) megfelelően kezeli.

 

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezethet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

 

A Résztvevő az akció részleteivel, továbbá az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a szervezőhöz fordulhat az info@mpb.hu e-mail címen.


Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató irányadó a Magyar Posta Biztosító Zrt. (Cím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.) és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (Cím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.) (a továbbiakban: Adatkezelő) által 2021.05.03. és 2021.07.04. közötti időszakra meghirdetett nyereményjátéka (a továbbiakban: Nyereményjáték) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

Nyereményjáték szlogenje: Versenyben az ízek - találjuk meg együtt a siker receptjét!

Nyereményjáték időszaka: 2021.05.03. – 2021.07.04.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele: A nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, postai alkalmazásban lévő személy, aki a fent megjelölt időszakban az alábbiakban részletezett feltételeknek megfelelően a www.receptposta.hu weboldalra étel receptet és az elkészített ételről fotót tölt fel (továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”) és hozzájárul az adatkezeléshez.

 

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a játék lebonyolítása alatt a Nyereményjátékban való részvétel, a Nyertes nyilvántartása, nyereményátadás biztosítása céljából kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja:

·        A Nyereményjátékban való részvétel során az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő megfelelő tájékoztatásán alapuló hozzájárulás.

·        A Nyereményjátékban való nyertesség esetén a személyes adatok a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 169. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi Cl. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján kerülnek kezelésre.

 

A kezelt személyes adatok köre:

Az Adatkezelő a Nyereményjáték során a Résztvevőknek kizárólag azokat a személyes adatait kezeli, amelyeket a Résztvevők a Nyereményjátékban való részvétel során (név, e-mail cím) illetve nyertesség esetén a továbbiakban megadnak, így például lakcím, születési idő.

Nyereményjáték Nyerteseinek az alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: neve, születési neve, születési helye, születési idő, lakcím.

 

A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők/Nyertesek csak a saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az adatkezeléssel Érintettek hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatkezelés időtartama:

·        Nyereményjátékban való részvétel érdekében a személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve addig kezeli, amíg a Résztvevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyéb módon nem vonja vissza, vagy nem kéri személyes adatai törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

·        Nyereményjátékban való nyertesség esetén a számviteli bizonylatokat az Adatkezelő az Szvtv. 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adóügyi bizonylatokat az Art.-ban meghatározott elévülési ideig köteles megőrizni.

 

A Résztvevő/Nyertes az adatbiztonsági kérdésekről, az érintetti jogokról bővebb tájékoztatást az Adatkezelő weboldalán az alábbi linken https://www.postabiztosito.hu/Adatkezeles.aspx szerezhet.