Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató irányadó a Magyar Posta Biztosító Zrt. (Cím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.) és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (Cím: 1022 Budapest, Bég u. 3-5.) (a továbbiakban: Adatkezelő) által 2021.05.03. és 2021.07.04. közötti időszakra meghirdetett nyereményjátéka (a továbbiakban: Nyereményjáték) keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

Nyereményjáték szlogenje: Versenyben az ízek - találjuk meg együtt a siker receptjét!

Nyereményjáték időszaka: 2021.05.03. – 2021.07.04.

A nyereményjátékban való részvétel feltétele: A receptjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, postai alkalmazásban lévő személy, aki a fent megjelölt időszakban az alábbiakban részletezett feltételeknek megfelelően a www.receptposta.hu weboldalra étel receptet, és az elkészített ételről fotót tölt fel (továbbiakban: „Játékos” vagy „Résztvevő”) és hozzájárul az adatkezeléshez

Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat a Nyereményjátékkal összefüggésben, a játék lebonyolítása alatt a Nyereményjátékban való részvétel, a Nyertes nyilvántartása, nyereményátadás biztosítása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja:
• A Nyereményjátékban való részvétel során az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Nyereményjátékban Résztvevő megfelelő tájékoztatásán alapuló hozzájárulás.
• A Nyereményjátékban való nyertesség esetén a személyes adatok a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 169. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2017. évi Cl. törvény (a továbbiakban: Art.) alapján kerülnek kezelésre.

A kezelt személyes adatok köre:
Az Adatkezelő a Nyereményjáték során a Résztvevőknek kizárólag azokat a személyes adatait kezeli, amelyeket a Résztvevők a Nyereményjátékban való részvétel során (név, e-mail cím) illetve nyertesség esetén a továbbiakban megadnak, így például lakcím, születési idő.

Nyereményjáték Nyerteseinek az alábbi adatait kezeli az Adatkezelő: neve, születési neve, születési helye, születési idő, lakcím.

A Nyereményjátékban résztvevő Résztvevők/Nyertesek csak a saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlők kötelessége az adatkezeléssel Érintettek hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés időtartama:
• Nyereményjátékban való részvétel érdekében a személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve addig kezeli, amíg a Résztvevő az adatkezeléshez adott hozzájárulását egyéb módon nem vonja vissza, vagy nem kéri személyes adatai törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
• Nyereményjátékban való nyertesség esetén a számviteli bizonylatokat az Adatkezelő az Szvtv. 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adóügyi bizonylatokat az Art.-ban meghatározott elévülési ideig köteles megőrizni.

A Résztvevő/Nyertes az adatbiztonsági kérdésekről, az érintetti jogokról bővebb tájékoztatást az Adatkezelő weboldalán az alábbi linken https://www.postabiztosito.hu/Adatkezeles.aspx szerezhet.